Privacy Policy

Over ons privacybeleid
CloudSuite B.V., gevestigd te Houten aan Elzenkade 1-3, 3994 AD, hieronder als CloudSuite aangeduid, geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van CloudSuite. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Doeleinden van uw persoonsgegevens
CloudSuite verzameld de volgende gegevens voor de volgende doeleinden;

  • Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij CloudSuite;

  • De communicatie van de wervings- en selectieprocedures van CloudSuite;

  • Contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;

  • Het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;

  • Indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment / psychologische / medische keuring afneemt;


Gegevens van de sollicitant
CloudSuite verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via werkenbij.cloudsuite.com of de interne vacaturesite. CloudSuite verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn:

contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) en arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

CloudSuite verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt CloudSuite hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan CloudSuite verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan CloudSuite om deze te gebruiken voor werving doeleinden. De gegevens van sollicitanten die door CloudSuite worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.


Doorsturen van gegevens sollicitant aan derden
CloudSuite kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere CloudSuite entiteiten, onderaannemers (bijvoorbeeld assessment bureau’s) die namens CloudSuite diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang.  


In geval van wettelijke verplichting
We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacy rechten beschermd blijven.


Het bewaren van gegevens van sollicitanten
CloudSuite bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) verwijdert CloudSuite de gegevens van sollicitanten en alle identificerende kenmerken uit haar database, uiterlijk 180 dagen na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure.


Beveiliging
CloudSuite doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is CloudSuite met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contact
Stuur ons een e-mail als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over deze recruitment privacyverklaring of over de manier waarop CloudSuite gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: privacy@cloudsuite.com